Μεταφορά μαθητών

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς για την προσέλευσή τους και την αποχώρησή τους από το Σχολείο κατά τις ημέρες λειτουργίας του. Το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για την δωρεάν μεταφορά στηρίζεται στην ΚΥΑ 50025/2018 ΦΕΚ 4217/Β/26-9-2018 με τίτλο “Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες”.

Η δωρεάν μεταφορά έχει χιλιομετρικούς περιορισμούς σχετικούς με την απόσταση της δηλωμένης κατοικίας των μαθητών και μαθητριών, και η επιλογή του τρόπου και του μέσου μεταφοράς εξαρτάται από τις δυνατότητες μεταφοράς με μια σειρά δημόσιας χρήσης οχημάτων.

Στην περίπτωση των Μουσικών Σχολείων ισχύει η παρ. 4 του άρθρου 1 της παραπάνω ΚΥΑ : «Η μεταφορά των μαθητών των μουσικών σχολείων που μεταφέρουν βαριά και ογκώδη μουσικά όργανα, από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα, δύναται να πραγματοποιείται χωρίς τους χιλιομετρικούς περιορισμούς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υπό την προϋπόθεση της επιλογής του πλησιέστερου της περιοχής του μαθητή αντίστοιχου σχολείου, όπως καθορίζεται από την αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Για τους μαθητές των μουσικών σχολείων που δεν μεταφέρουν βαριά και ογκώδη μουσικά όργανα, η δωρεάν μεταφορά από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο και αντίστροφα, ισχύει υπό τον χιλιομετρικό περιορισμό των 1.500 μέτρων και άνω και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 2 (παρ. 1). Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βεβαιώνει τη μεταφορά βαρέων και ογκωδών μουσικών οργάνων

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ οι τρόποι δωρεάν μεταφοράς είναι :

Α             Μεταφορά μαθητών με δημόσια συγκοινωνία με έκδοση από το Σχολείο Ειδικού Μαθητικού Δελτίου (ΕΜΔ) με το οποίο εφοδιάζεται ο/η μαθητής/τρια μετά από αίτησή του στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς. Η Περιφέρεια πληρώνει για κάθε ΕΜΔ το ποσό που αναλογεί στο αντίτιμο του εισιτηρίου (1,10 Ευρώ για κάθε ημέρα λειτουργίας του σχολείου) ανεξάρτητα από το αν γίνεται χρήση του ή όχι.

 

Το ΕΜΔ ισχύει για δωρεάν μεταφορά μόνο κατά τις μέρες και ώρες λειτουργίας του σχολείου, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, για όλα τα απαραίτητα συγκοινωνιακά μέσα για τη μετάβαση ή και επιστροφή του μαθητή και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον κάτοχό του.

 

Μαθητές οι οποίοι είναι κάτοχοι ΕΜΔ και διακινούνται τις ημέρες ή ώρες μη λειτουργίας των σχολείων υποχρεούνται να καταβάλουν το 50% της κανονικής τιμής του εισιτηρίου της διαδρομής που διανύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του β.δ 306/1973 (ΦΕΚ Α’ 90).

 

B             Μεταφορά μαθητών με ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων

 

Γ              Μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών (μισθωμένα λεωφορεία, ταξί)

Εάν η μεταφορά των μαθητών είναι αδύνατη ή οικονομικά ασύμφορη από πλευράς κόστους με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στα προηγούμενα κεφάλαια, η Περιφέρεια αναθέτει με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, τη μεταφορά των μαθητών με κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσης που να πληροί τους όρους ασφαλούς μεταφοράς.

Δ             Επιδότηση μαθητών

Αν η μεταφορά των μαθητών κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΚΥΑ δεν είναι εφικτή ή κρίνεται οικονομικά ασύμφορη από πλευράς κόστους και οι μαθητές/τριες:

α. έχουν εγκατασταθεί σε άλλη κατοικία πλησίον του σχολείου τους, αποκλειστικά και μόνο με σκοπό τη φοίτησή τους στην εν λόγω σχολική μονάδα, χορηγείται μηνιαίο επίδομα 85 €. Σε περίπτωση όπου μαθητές/τριες, μέλη της ίδιας οικογένειας, εγκαθίστανται στην έδρα του σχολείου τους, το μηνιαίο επίδομα καταβάλλεται για κάθε μαθητή χωριστά,

β. μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα ή των κατά νόμο επιτρόπων αυτών, χορηγείται επίδομα υπολογιζόμενο βάσει της χιλιομετρικής (μονής διαδρομής) απόστασης της κατοικίας από το σχολείο, με κόστος ίσο με 0,35 €/χιλιόμετρο και για τις ημέρες παρουσίας του μαθητή στο σχολείο. Το εν λόγω επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.500 € ανά μαθητή ανά σχολικό έτος, εξαιρουμένων των μαθητών ΣΜΕΑΕ. Σε περίπτωση όπου μαθητές, μέλη της ίδιας οικογένειας, οι οποίοι φοιτούν στην ίδια σχολική μονάδα ή σε σχολικές μονάδες με κοινή έδρα, μεταφέρονται με ευθύνη των γονέων ή των νόμιμων επιτρόπων τους, το επίδομα καταβάλλεται μία φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μεταφερομένων μαθητών μελών της ιδίας οικογένειας. Η επιδότηση αυτή γίνεται με αίτηση για έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

  • Οι γονείς και κηδεμόνες των νέων μαθητών/τριών στην αρχή της σχολικής χρονιάς με αίτησή τους προς το Διευθυντή του Σχολείου ζητούν τη δωρεάν μεταφορά των παιδιών τους προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία για τον τόπο κατοικίας τους, το σχολείο ετοιμάζει τον πίνακα των αιτημάτων προς την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας η οποία εγκρίνει τον τρόπο ή τους τρόπους-μέσα μεταφοράς (ΕΜΔ Αστικού ή Υπεραστικού ΚΤΕΛ, ταξί, μισθωμένο λεωφορείο, ίδιο μέσο). Ειδικά οι δικαιούχοι που ζητούν να εξυπηρετούνται με Ειδικό Μαθητικό Δελτίο (ΕΜΔ – “πάσο”), θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους και μια πρόσφατη φωτογραφία.

Οι νέοι μαθητές οι οποίοι θα ζητήσουν να εξυπηρετούνται με τα λεωφορεία των γραμμών ΑΣΤΙΚΟΥ και ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ μπορούν από την 1η ημέρα να τα χρησιμοποιούν, χωρίς ακόμα να έχουν λάβει από το σχολείο το “πάσο” τους (μέχρι να εκδοθεί και τους παραδοθεί).

  • Οι μαθητές/τριες που συνεχίζουν τις σπουδές τους στο ΜΣΚ σε επόμενη τάξη συνεχίζουν από την 1η ημέρα να χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα (ταξί, μισθωμένα λεωφορεία), και να επιβιβάζονται στα λεωφορεία δρομολογίων ΑΣΤΙΚΟΥ και ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ, με την υποχρέωση να προσκομίσουν έγκαιρα (την 1η εβδομάδα από την έναρξη του σχολικού έτους) την αίτησή τους για ΕΜΔ και μια πρόσφατη φωτογραφία.

Οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να ζητήσουν από το σχολείο την δωρεάν μεταφορά των παιδιών τους οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο σχολικό έτος. Το σχολείο στην περίπτωση αίτησης ΕΜΔ (πάσο) θα τους χορηγήσει άμεση δυνατότητα πρόσβασης στα δρομολόγια των λεωφορείων ΑΣΤΙΚΟΥ και ΥΠΕΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ (“πάσο” – ΕΜΔ) ή στα ήδη λειτουργούντα δρομολόγια μισθωμένων λεωφορείων, ενώ στην περίπτωση αίτησης για ταξί, το αίτημα θα προωθηθεί στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

 

  • Οι γονείς και κηδεμόνες οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από άλλους τρόπους, μπορούν να αιτηθούν προς την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, να μεταφέρουν τα παιδιά με δικά τους (ίδια) μέσα, λαμβάνοντας στο τέλος του σχολικού έτους βεβαίωση μεταφοράς από το σχολείο.

 

Από το ΜΣΚ έχουν οριστεί για το έτος 2023-2024 ως υπεύθυνοι οι εκπαιδευτικοί:

 

Κάστανος Νικόλαος

Τσίτσα Αικατερίνη

 

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ κηδεμόνες